XY-1513 Arhitektura dokalan tor ekrany

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

güýmenje

pdsf

XY-1513 Arhitektura dokalan mesh ekrany şkafyň gapysy (2)

Düşündiriş

XY-1513- metaldan ýasalan mebel mebellere ýerleşdirilipdir we gadymy bürünçden ýasalan agaçdan we agaç çarçuwanyň utgaşmasy mebeliň umumy dizaýnyny has ajaýyp edýär.

Material: Poslamaýan polat
Agramy: 5.3kgs / m2
Açylýan meýdany: 36,4%
Meşiň galyňlygy: 2,5 mm
Faceerüsti bejermek: arassa we erkin ýag
Iň giňligi: 4m
Iň uzynlygy: 20m

jfghhoohdsohgfioghfdiohdodo (8)

ys

PODUCTS_IMG2

PODUCTS_IMG4

Metal bezeg mebel bezeginde ulanylyp bilner, gadymy bürünçden ýasalan metal torlaryň köpüsi şkafyň gapysy hökmünde ulanylýar.Poslamaýan polat reňkli metaldan ýasalan panel, söwda merkezlerinde aýakgap haltalary üçin has köp ulanylýar.Çyralaryň yşyklandyrylmagy bilen harytlaryň derejesini we dükanyň umumy stilini hasam ýokarlandyrýar.

Mundan başga-da, dowam edýän ýa-da öňde boljak taslamalaryňyza metaldan ýasalan dizaýn elementlerini goşmak zerur bolsa, göni habarlaşyň.Qualityokary hilli önümlerden we iň oňat bahalardan başga-da, taslamalaryňyz Maksatnamasy üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary we gurnama çözgütlerini hem berip bileris.

Gaplamak

dfhhtlkgkjdf5gg (1)

dfhhtlkgkjdf5gg (2)

1.Gaplamak arhitektura meshleri ​​üçin gaty amatly, oňat gaplamak önümleri müşderä oňat alyp barmak üçin önümleri gorap biler.
Dürli görnüş görnüşlerine, ululyklaryna we aýratynlyklaryna görä, SHUOLONG her sargyt üçin gowy paket ýasaýar.Gözleg talaplary barada hyzmat merkezi.
2. Ulag görnüşi barada aýdanymyzda, size TNT, FedEx, UPS, DHL we ş.m. ýaly halkara gyssagly hyzmatlary berip bileris we deňiz transport hyzmatlaryny hem berip bileris.
3. Gaplamak ölçegi:
1) Her bir kagyz kagyz bilen gaplanýar, agaç gutuda 1-5 sany;
2) Talabyňyz üçin düzülen.

Kompaniýa

Hebei Shuolong Metal Products Co., Ltd..binagärlik we senagat pudaklary üçin dokalan metal sim torlaryny öndürýän Hytaýyň ýokary hilli önümidir.Daşarky fasadlar, Balustradlar, basgançaklar we ekranlar, gün ekranlary we potolok, interýerler, metal perdeler, otag bölüjileri we ş.m. ulanylyp bilner.

jfghhoohdsohgfioghfdiohdodo (5)

Taslamaňyzyň zerurlyklaryna doly laýyk gelýän ýokary hilli, özboluşly binagärlik toruny dokap bileris.Metalyň, simiň diametri, çukur we gysylma görnüşleri barada azajyk maglumat bilen, toruňyzy gurnamagyňyzyň beýleki dizaýnlary bilen ajaýyp işlemegi üçin zerur zatlar barada aňsatlyk bilen habarlaşyp bilersiňiz.Uly ýa-da kiçi ýönekeý ýa-da adaty dizaýn gözleýän bolsaňyzam, indiki taslamaňyzyň bir bölegi bolmak mümkinçiligine ýokary baha berýäris!

jfghhoohdsohgfioghfdiohdodo (3)

Halfarym asyra golaý taryhy bolan sim torlaryny öndüriji hökmünde SHUOLONG her sargyt üçin hiline gözegçilik etmek üçin ýeterlik güýje eýe.Şol bir wagtyň özünde, sim tor önümleri üçin göni çykdajylara eýe bolup bileris.Diňe sim tor ýasaýarys, hünärmen!

jfghhoohdsohgfioghfdiohdodo (4)

sdaigsug554fs (8)

sdaigsug554fs (1)

1.40 ýyllyk tejribe: 40 ýyldan gowrak simli tor öndürmek tejribesi.
2. Hil kepilligi: Her sargyt halkara derejesinden has ýokary standartlara laýyklykda berk gözegçilikde saklanýar.
3. Gurmak we garnituralar:Size professional sim tor çözgütleri we esbaplary berip bileris

Eger demir torumyz barada has giňişleýin maglumat almak isleseňiz ýa-da bilmek isleseňiz, habaryňyzy web sahypamyzda alyň, bize jaň ediň ýa-da talaplaryňyzy e-poçtaňyza iberiň, 24 sagadyň dowamynda jogap berer!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň