Içki üçin XY-Z2176 metal diwar örtügi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

dshughigbr

pdsf

Içerki 2 üçin XY-Z2176 metal diwar örtügi

Düşündiriş

XY-Z2176- örtük bezegi üçin ulanylýan demir tor paneli.Metal sim torlary dik we gorizontal ýüzleriň ähli görnüşlerini ýapmak, stil bilen kesgitlemek we goramak üçin amatlydyr.Şeýle hem, metal.he-iň inçe garyndysyny döretmek üçin simleriň erginlerini bu bezeg simli nagyşda garyşdyrmak bolýar.

Material: Poslamaýan polat
Agramy: 5.38kgs / m2
Açylýan meýdany: 58%
Meşiň galyňlygy: 3mm
Iň giňligi: 3m
Iň uzynlygy: 6m

jfghhoohdsohgfioghfdiohdodo (8)

ys

dasgsgs

Metal tor, bahalaryň sebäplerinden başga diwar bilen örtülen bezeg üçin örän meşhurdyr, sebäbi metal materiallar beýleki bezeg materiallaryna garanyňda ekologiýa taýdan arassa we gaýtadan işlenip bilner, we tehniki hyzmatyň bahasy pes

Metal matalar, moda görnüşini we ähli funksiýalary garyşdyryp, liftiň açyk ýerlerinde we dolandyryş panellerinde birleşdirilip bilner.Entlyuwaşlyk bilen ýapylýan tekiz sapaklar, bu dik goýmada görüş çuňlugyny getirip biljek rahatlandyryjy häsiýetleri bolan güýçli, simmetrik matany öndürmek üçin has inçe çyzyklar bilen dokalýar.

Mundan başga-da, dowam edýän ýa-da öňde boljak taslamalaryňyza metaldan ýasalan dizaýn elementlerini goşmak zerur bolsa, göni habarlaşyň.Qualityokary hilli önümlerden we iň oňat bahalardan başga-da üpjün edip bileristaslamalaryňyz üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlar we gurnama çözgütleri.

Gaplamak

dfhhtlkgkjdf5gg (1)

dfhhtlkgkjdf5gg (2)

1.Gaplamak arhitektura meshleri ​​üçin gaty amatly, oňat gaplamak önümleri müşderä oňat alyp barmak üçin önümleri gorap biler.
Dürli görnüş görnüşlerine, ululyklaryna we aýratynlyklaryna görä, SHUOLONG her sargyt üçin gowy paket ýasaýar.Gözleg talaplary barada hyzmat merkezi.
2. Ulag görnüşi barada aýdanymyzda, size TNT, FedEx, UPS, DHL we ş.m. ýaly halkara gyssagly hyzmatlary berip bileris we deňiz transport hyzmatlaryny hem berip bileris.
3. Gaplamak ölçegi:
1) Her bir kagyz kagyz bilen gaplanýar, agaç gutuda 1-5 sany;
2) Talabyňyz üçin düzülen.

Kompaniýa

Hebei Shuolong Metal Products Co., Ltd..binagärlik we senagat pudaklary üçin dokalan metal sim torlaryny öndürýän Hytaýyň ýokary hilli önümidir.Daşarky fasadlar, Balustradlar, basgançaklar we ekranlar, gün ekranlary we potolok, interýerler, metal perdeler, otag bölüjileri we ş.m. ulanylyp bilner.

jfghhoohdsohgfioghfdiohdodo (5)

Taslamaňyzyň zerurlyklaryna doly laýyk gelýän ýokary hilli, özboluşly binagärlik toruny dokap bileris.Metalyň, simiň diametri, çukur we gysylma görnüşleri barada azajyk maglumat bilen, toruňyzy gurnamagyňyzyň beýleki dizaýnlary bilen ajaýyp işlemegi üçin zerur zatlar barada aňsatlyk bilen habarlaşyp bilersiňiz.Uly ýa-da kiçi ýönekeý ýa-da adaty dizaýn gözleýän bolsaňyzam, indiki taslamaňyzyň bir bölegi bolmak mümkinçiligine ýokary baha berýäris!

jfghhoohdsohgfioghfdiohdodo (3)

Halfarym asyra golaý taryhy bolan sim torlaryny öndüriji hökmünde SHUOLONG her sargyt üçin hiline gözegçilik etmek üçin ýeterlik güýje eýe.Şol bir wagtyň özünde, sim tor önümleri üçin göni çykdajylara eýe bolup bileris.Diňe sim tor ýasaýarys, hünärmen!

jfghhoohdsohgfioghfdiohdodo (4)

sdaigsug554fs (8)

sdaigsug554fs (1)

1.40 ýyllyk tejribe: 40 ýyldan gowrak simli tor öndürmek tejribesi.
2. Hil kepilligi: Her sargyt halkara derejesinden has ýokary standartlara laýyklykda berk gözegçilikde saklanýar.
3. Gurmak we garnituralar:Size professional sim tor çözgütleri we esbaplary berip bileris

Eger demir torumyz barada has giňişleýin maglumat almak isleseňiz ýa-da bilmek isleseňiz, habaryňyzy web sahypamyzda alyň, bize jaň ediň ýa-da talaplaryňyzy e-poçtaňyza iberiň, 24 sagadyň dowamynda jogap berer!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň