XY-5483P altyn reňkli metal mata bölüji

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

sdaigsug554fs (2)

Ekran

XY-5483P altyn reňkli metal mata bölüji (2)

Material: Poslamaýan polat
Agramy: 5.6kgs / m2
Açylýan meýdany: 27.3%
Meşiň galyňlygy: 3.3mm
Faceerüsti bejermek: boýag
Iň giňligi: 4m
Iň uzynlygy: 8m

Düşündiriş

SHUOLONG arhitektura mesh ekrany we otag bölüjiler programmalary, gündizine goşant goşmak we kreditleri görmek üçin binanyň yzygiderli eýeleýän ýerlerine saýlanan mesh nagşyna baglylykda dürli göterimdäki şöhleleri azaldýar.Içki kölegeli programmalar köplenç penjire bejergisi ýa-da içerki dizaýnyň beýleki üýtgeşik görnüşleri ýaly iki esse köpelýär.

Gurşun wagty:14-21günler

ys

sdaigsug554fs (4)

Giriş

Gitdigiçe köp dizaýn, arhitektura dizaýnynda möhüm element hökmünde metal torlary saýlaýar, sebäbi metal torlar dizaýn giňişligini has giňeldip biler.Metaldan ýasalan stil ýeke däl we her dizaýn taslamasynyň zerurlyklaryna görä düzülip bilner.Has möhümi, dizaýn dizaýn mowzugyny owadan we amaly etmegi maksat edinýär.Gurluşyk metal torlary muny edip biler.

Binagärlik torunyň aýdyňlygy tebigy howa çalşygyny üpjün edýär.Şemalladyşyň taslama aýratyn talaplaryna ýetmek üçin, saýlan toruňyzyň açyk meýdanyny sazlap bilýäris.Arhitektura mesh, günüň täsirli goragyny üpjün edýär;gün şöhlesini süzmek we binanyň içindäki ýylylygy ep-esli azaltmak.

Näme'Has köp, dowam edýän ýa-da öňde boljak taslamalaryňyza metaldan ýasalan dizaýn elementlerini goşmak zerur bolsa, göni habarlaşyň.Qualityokary hilli önümlerden we iň oňat bahalardan başga-da üpjün edip bileris

taslamalaryňyz üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlar we gurnama çözgütleri.

sdaigsug554fs (3)

Taslama zerurlyklaryňyza görä size laýyk garnituralar berip bileris.Göni demir ýol bolsun ýa-da egrilikli egri demir ýol bolsun, SHUOLONG size düşünmäge kömek edip biler.Size hödürleýän garnituralarymyzyň galyňlygy azyndan 2mm, hyzmat möhleti has uzyn.Gurmak prosesi barada soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň, şübheleriňize jogap bermek üçin size has jikme-jik gurnama wideosyny hödürläris.

Gaplamak

sdaigsug554fs (5)

sdaigsug554fs (6)

1.Gaplamak arhitektura meshleri ​​üçin gaty amatly, oňat gaplamak önümleri müşderä oňat alyp barmak üçin önümleri gorap biler.
Dürli görnüş görnüşlerine, ululyklaryna we aýratynlyklaryna görä, SHUOLONG her sargyt üçin gowy paket ýasaýar.Gözleg talaplary barada hyzmat merkezi.
2. Ulag görnüşi barada aýdanymyzda, size TNT, FedEx, UPS, DHL we ş.m. ýaly halkara gyssagly hyzmatlary berip bileris we deňiz transport hyzmatlaryny hem berip bileris.
3. Gaplamak ölçegi:
1) Her kompýuter kagyz bilen gaplanýar, agaç gutuda 1-5 sany;
2) Talabyňyz üçin düzülen.

Kompaniýa

Hebei Shuolong Metal Products Co., Ltd..binagärlik we senagat pudaklary üçin dokalan metal sim torlaryny öndürýän Hytaýyň ýokary hilli önümidir.Daşarky fasadlar, Balustradlar, basgançaklar we ekranlar, gün ekranlary we potolok, interýerler, metal perdeler, otag bölüjileri we ş.m. hökmünde ulanylyp bilner.

sdaigsug554fs (7)

Taslamaňyzyň zerurlyklaryna doly laýyk gelýän ýokary hilli, özboluşly binagärlik toruny dokap bileris.Metalyň görnüşleri, simleriň diametri, çukur we gyrymsy görnüşler barada azajyk maglumat bilen, toruňyzy gurnamagyňyzyň galan bölegi bilen ajaýyp işlemegi üçin nämäniň gerekdigi barada aňsatlyk bilen habarlaşyp bilersiňiz.Uly ýa-da kiçi ýönekeý ýa-da adaty dizaýn gözleýän bolsaňyz, indiki taslamaňyzyň bir bölegi bolmak mümkinçiligine ýokary baha berýäris!

sdaigsug554fs (9)

Halfarym asyra golaý taryhy bolan sim torlaryny öndüriji hökmünde SHUOLONG her sargyt üçin hiline gözegçilik etmek üçin ýeterlik güýje eýe.Şol bir wagtyň özünde, sim tor önümleri üçin göni çykdajylara eýe bolup bileris.Diňe sim tor ýasaýarys, hünärmen!

BIZI

sdaigsug554fs (8)

sdaigsug554fs (1)

1.40 ýyllyk tejribe :40 ýyldan gowrak sim tor öndürmek tejribesi.
2.Hil kepilligi:Her sargyt halkara derejesinden has ýokary standartlara laýyklykda berk synagdan geçirilýär we gözegçilikde saklanýar.
3.Custöriteleşdirilen hyzmat:Bar bolan stillerimizden başga-da, dizaýn zerurlyklaryňyzy hem düzüp bileris
4.Iň oňat baha: Beýleki kompaniýalar tarapyndan size berlen islendik nusga ýa-da wekilçilik bilen gabat geleris.Bahasymyza laýyk gelýän wadamyzdan peýdalanmak üçin bize başga bir kompaniýadan ýazmaça sitata iberiň we biz olaryň bahasyny azyndan 10% ýeňeris
Sargyt ýerleşdirmek isleseňiz ýa-da demir torumyzyň has jikme-jikliklerini bilmek isleseňiz, habaryňyzy web sahypamyza iberiň, bize jaň ediň ýa-da e-poçta iberiň.24 sagadyň dowamynda jogap bereris!

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň